3.4. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG ĐỨC 1

Địa chỉ: Phường Đông Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thủy sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm

Last updated