(16) Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); rơm, rạ, tết bện

Tập trung vào 2 ngành chính:

Last updated