(30) Sản xuất phương tiện vận tải khác

Ngành Sản xuất phương tiện vận tải khác với các sản phẩm chú yếu như: vỏ lãi, xuồng, chẹt,...

page(3011) Đóng tàu và cấu kiện nổi

Last updated