17.5. HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC

Địa chỉ: Gia Viễn, Ninh Bình

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến dược liệu xà bông

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Xà bông

Last updated