20.4. HỢP TÁC XÃ CHÈ TÂN HƯƠNG

Địa chỉ: Xóm Cây thị, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ chè

Last updated