(28) Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

Ngành Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu với các sản phẩm chú yếu như: máy gặt, máy cắt, máy tách ngô,...

page(2821) Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệppage(2829) Sản xuất máy chuyên dụng khác

Last updated